Rep. Adam Schiff Gives Full Speech on House Floor in Armenian

April 24, 2013


Rep. Adam Schiff giving a full speech on House floor in Armenian

Today, Rep. Adam Schiff (D-CA), the lead sponsor of the Armenian Genocide resolution in Congress, delivered his remarks in Armenian on the House Floor to honor the more than one and a half million Armenian men, women and children who were murdered by the Ottoman government. 

In a historic first in the Congress, Representative Schiff said in his Armenian address, "I speak to you from the floor of the House of Representatives in the language of your grandparents and your great grandparents – the language they used to speak of their hopes, their dreams, their lives and their loves in the years before 1915.

I speak to you in the language of sons who watched their fathers murdered… I speak to you in the language of the girls begging the gendarmes for mercy…”

April 14 is the 98th anniversary of the Armenian genocide by the Ottoman Turkish Empire  – the first such genocide in the 20th Century. The current Turkish government denies the genocide took place.

Hollywood was once home to the biggest Armenian community in the LA region, but Glendale surpassed Hollywood in both the number and proportion of Armenians in population, while Burbank, Pasadena, and La Crescenta also have large Armenian communities.

Read the speech in Armenian or English…

Watch Rep. Schiff’s speech here or at the afrticle's end…

The text of Rep. Schiff's full speech follows:

“My Armenian friends, here and around the world, today on the 98th anniversary of the [genocide day], I speak to you from the floor of the House of Representatives in the language of your grandparents and your great grandparents – the language they used to speak of their hopes, their dreams, their lives and their loves in the years before 1915.

“Throughout the Ottoman Empire, tens of thousands were to be killed outright.

Starved Armenian woman with two children, 1915 Collection of Armin Wegner Society.

“I speak to you in the language of the sons who watched their fathers' murdered.

“Women were raped by the thousands.

“I speak to you in the language of the girls begging the gendarmes for mercy.

“Families were force marched through desert heat as the Ottoman government sought to destroy a people.

“I speak you in the language of the children begging for a drop of water.

“By the time it was over in 1923, more than 1.5 million Armenian men, women and children were dead.  It was the first genocide of the 20th Century.

“I speak to you in the language of the mothers who died with their babies in their arms.

“A nation was scattered around the world…  To the Middle East, to Europe and to America.

“I speak to you in the language of the survivors who came to America for freedom and made a new life.

undefined

“For almost a century, Turkey has denied the genocide.  In the face of overwhelming evidence – much of it from American diplomats and journalists – Ankara has denied that the genocide ever happened.  They want the world to forget.

Armenian children, the victims of the Turkish atrocities Collection of "Armjanski vestnik" weekly, Front page photo, 27 November, 1916

“I speak to you in the language of those who were lost.  Their voices drift across the decades – begging us to remember.

“I am not a descendant of the fallen, but I speak to you in their beautiful language because on this day, we are all Armenian.  And not just on this day.  Whenever we speak out against mass murder, whenever we refuse to be cowed into silence, we are all Armenian.

“For many years I have sat with you and listened – to the stories of those who were lost in the genocide and those who survived.

“I speak to you in their language to thank you for sharing your history with me.  And I speak to you from this place, this House, because Americans have always shown the courage to look horror in the eye and speak its name, and I look forward to the day when its leaders will do the same.

“And because I know that day will come.  May it come soon, so the last of the survivors may hear its awesome sound.

“May God hear our voices.

“Thank you, Mr. Speaker.  I yield back.”

Speech in Armenian:

Սիրելի հայ բարեկամներս, հոս եւ աշխարհի չորս կողմերը:

Ô±ÕµÕ½Ö…Ö€, Հայոց Õ‘Õ¥Õ²Õ¡Õ½ÕºÕ¡Õ¶Õ¸Ö‚Õ©Õ¥Õ¡Õ¶ 98Ö€Õ¤ տարելիցին Ö…Ö€Õ¨, Õ­Ö…Õ½Ö„Õ½ Õ¯’Õ¸Ö‚Õ²Õ²Õ¥Õ´ Õ±Õ¥Õ¦Õ« Ներկայացուցիչներու Տան Õ¡Õ´ÕºÕ«Õ¸Õ¶Õ§Õ¶, Õ±Õ¥Ö€ Õ´Õ¥Õ® Õ°Õ¡ÕµÖ€Õ¥Ö€Õ¸Ö‚Õ¶ Õ¬Õ¥Õ¦Õ¸Ö‚Õ¸Õ¾: Ô¼Õ¥Õ¦Õ¸Ö‚ Õ´Õ¨, Õ¸Ö€Õ¸Õ¾ Õ¡Õ¶Õ¸Õ¶Ö„ Õ¯'Õ¡Ö€Õ¿Õ¡ÕµÕ¡ÕµÕ¿Õ§Õ«Õ¶ իրենց ÕµÕ¸ÕµÕ½Õ¥Ö€Õ¨, Õ¥Ö€Õ¡Õ¦Õ¶Õ¥Ö€Õ¨, Õ¯Õ¥Õ¡Õ¶Ö„Õ¨ Õ¥Ö‚ Õ½Õ§Ö€Õ¨ 1915Õ« Õ¶Õ¡Õ­Õ¸Ö€Õ¤Õ¸Õ² Õ¿Õ¡Ö€Õ«Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Ö‚Õ¶:

Օսմանեան կայսրութեան տարածքին, տասնեակ հազարաւորներ ուղղակի ջարդուեցան:

Ձեզի կը խօսիմ լեզուովը այն երեխաներուն, որոնք ականատես եղան իրենց հայրերու սպանութեան:

Õ€Õ¡Õ¦Õ¡Ö€Õ¡Ö‚Õ¸Ö€ Õ¯Õ«Õ¶Õ¥Ö€ բռնաբարուեցան: Ձեզի Õ¯Õ¨ Õ­Ö…Õ½Õ«Õ´ Õ¬Õ¥Õ¦Õ¸Ö‚Õ¸Õ¾Õ¨ անոնց Õ¤Õ¸Ö‚Õ½Õ¿Ö€Õ¥Ö€Õ¸Ö‚Õ¶, Õ¸Ö€Õ¸Õ¶Ö„ Õ£Õ¸Ö‚Õ© Õ¯’Õ¡Õ²Õ¥Ö€Õ½Õ§Õ«Õ¶ Õ©Õ¸Ö‚Ö€Ö„ Õ¸Õ½Õ¿Õ«Õ¯Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö€Õ§Õ¶:

Sketch by an eye-witness of the slaughter of Armenians at Sassun Source: “Turkey and the Armenian Atrocities” by Rev. Edwin M. Bliss Edgewood Publishing Company, 1896, p. 306

Ընտանիքներ ամբողջ, պարտադրուեցան քալելու անապատի սաստիկ տաքին, որովհետեւ Օսմանեան կառավարութիւնը կը ձգտէր բնաջնջել զանոնք:

Ձեզի Õ¯Õ¨ Õ­Ö…Õ½Õ«Õ´ Õ¬Õ¥Õ¦Õ¸Ö‚Õ¸Õ¾Õ¨ Õ¡ÕµÕ¶ Õ¥Ö€Õ¥Õ­Õ¡Õ¶Õ¥Ö€Õ¸Ö‚Õ¶, Õ¸Ö€Õ¸Õ¶Ö„ Õ¯Õ¡Õ©Õ«Õ¬ Õ´Õ¨ Õ»Õ¸Ö‚Ö€ Õ¯’Õ¡Õ²Õ¥Ö€Õ½Õ§Õ«Õ¶:

1923ին, երբ ամէն ինչ վերջացած էր, աւելի քան 1.5 միլիոն հայ տղամարդիկ, կիներ ու երեխաներ ջարդուած էին: Այս մէկը 20րդ դարու առաջին ցեղասպանութիւնն էր:

Ձեզի կը խօսիմ լեզուովը այն մայրերուն, որոնք մահացան՝ իրենց նորածինները իրենց գիրկերուն մէջ:

Ամբողջ ժողովուրդ մը ցրուեցաւ աշխարհի չորս կողմերը, Ամերիկա, Միջին Արեւելք, Եւրոպա եւ այլ երկիրներ:

Ձեզի կը խօսիմ լեզուովը այն վերապրողներուն, որոնք Ամերիկա եկան ազատութիւնը վայելելու եւ նոր կեանք մը սկսելու համար:

Գրեթէ մէկ դարէ ի վեր, Թուրքիա կ'ուրանայ Ցեղասպանութիւնը: Հակառակ աղաղակող փաստերուն (որոնց մէկ մասը ամերիկացի դիւանագէտներու եւ լրագրողներու կողմէ հաւաքուած), Անգարա կ'ուրանայ Ցեղասպանութիւնը: Թուրքիա կ'ուզէ, որ աշխարհը մոռնայ այս մասին:

Starved Armenian woman with her son in Syrian desert, 1916 Collection of the Armenian Genocide Museum

Ձեզի կը խօսիմ լեզուովը անոնց, որոնք այլեւս չկան: Անոնք մեզմէ կը խնդրեն յիշել զիրենք:

Անոնց ձայները տակաւին կը լսուին:

Ես այս նահատակներէն ոեւէ մէկուն յետնորդը չեմ, սակայն ձեզի կը խօսիմ իրենց գեղեցիկ լեզուով, որովհետեւ այսօր, բոլորս հայ ենք: Եւ ոչ միայն այսօր:

ÕˆÖ€Õ¥Ö‚Õ§ Õ¡Õ¿Õ¥Õ¶, Õ¥Ö€Õ¢ Õ¯Õ¨ Õ­Ö…Õ½Õ«Õ¶Ö„ Õ¦Õ¡Õ¶Õ£Õ¸Ö‚Õ¡Õ®Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ»Õ¡Ö€Õ¤Õ¥Ö€Õ¸Ö‚ Õ¤Õ§Õ´, Õ¸Ö€Õ¥Ö‚Õ§ Õ¡Õ¿Õ¥Õ¶ Õ¥Ö€Õ¢ Õ¯Õ¨ Õ´Õ¥Ö€ÕªÕ¥Õ¶Ö„ Õ¬Õ¼Õ¥Õ¬, Õ¡ÕµÕ¶ Õ¡Õ¿Õ¥Õ¶ Õ¢Õ¸Õ¬Õ¸Ö€Õ½ Õ¡Õ¬ Õ°Õ¡Õµ Õ¥Õ¶Ö„:

Տարիներ ամբողջ, ես հոս նստած, ձեզի հետ մտիկ ըրած եմ վկայութիւնները բոլոր անոնց մասին, որոնք զոհ գացին ցեղասպանութեան եւ որոնք վերապրեցան:

Ձեզի կը խօսիմ իրենց մայրենի լեզուով, որպէսզի ձեզի շնորհակալութիւն յայտնեմ որ ձեր պատմութիւնը բաժնեցիք ինծի հետ: Ձեզի կը խօսիմ այս վայրէն, Ներկայացուցիչներու Տան ամպիոնէն, որովհետեւ ամերիկացի ժողովուրդը միշտ ճակատէն եւ քաջութեամբ նայած է բոլոր սարսափներուն, ու զանոնք կոչած է իրենց բուն անունով: Կը սպասեմ այն օրուան, երբ իր ղեկավարները եւս նոյնը պիտի ընեն:

Որովհետեւ ես վստահ եմ, որ այդ օրը պիտի գայ: Կը սպասեմ որ չուշանայ, որպէսզի վերապրողները լսեն անոր ցնցիչ ձայնը:

Ô±Õ½Õ¿Õ¸Ö‚Õ¡Õ® Õ´Õ¥Ö€ Õ±Õ¡ÕµÕ¶Õ¨ Õ¬Õ½Õ§:

ÕŠÕ¡Ö€Õ¸Õ¶ Ô½Ö…Õ½Õ¶Õ¡Õ¯, Õ·Õ¶Õ¸Ö€Õ°Õ¡Õ¯Õ¡Õ¬ Õ¥Õ´: